တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ
အမ်ိဳးအစား – ဥပေဒ

 

Credit – Pyithu Hluttaw – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပန္းတစ္ပြင့္၏မူပိုင္ရာသီဥတု (ဆုျမတ္မြန္မြန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပန္းတစ္ပြင့္၏မူပိုင္ရာသီဥတု
ေရးသားသူ – ဆုျမတ္မြန္မြန္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ပန္းကေလး၏ေကာင္းကင္ (ၾကယ္စင္မွဴးေဝ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပန္းကေလး၏ေကာင္းကင္
ေရးသားသူ – ၾကယ္စင္မွဴးေဝ
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

မိုးကုတ္ေယာဂီလက္စြဲ

Published by:

စာအုပ္အမည္- မိုးကုတ္ေယာဂီလက္စြဲ
စာေရးသူ – ဒိြပိဋကတ္ ဦးပ႑ိတ(ေျခာက္ထပ္ႀကီး)
size – 263 kb

 

ေပးပို႔သူ – မင္းသူရိန္

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အမ်ိဳးအစား – ဥပေဒ

Credit – Pyithu Hluttaw – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အမ်ိဳးအစား – ဥပေဒ

Credit – Pyithu Hluttaw – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပန္းတို႔ေဝေသာ ေတာင္တန္းမ်ား – မဟူရာ(လိြဳင္ေကာ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပန္းတို႔ေဝေသာ ေတာင္တန္းမ်ား
ေရးသားသူ – မဟူရာ(လြိဳင္ေကာ္)
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္