ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေဒသနာ

Published by:

စာအုပ္အမည္- ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာ

စာေရးသူ- မိုးကုတ္ဆရာေတာ္

Size- 20 MB

Download-  http://pc.cd/Jy3rtalK

 

ေပးပို႔သူ – မင္းသူရိန္

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

[sociallocker]

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂၂) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂၃) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂၄) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂၅) Download Here

[/sociallocker]

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

[sociallocker]

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၈) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၉) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂၀) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁  – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂၁) Download Here

[/sociallocker]

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

[sociallocker]

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၄) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၅) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၆) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၇) Download Here

[/sociallocker]

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

[sociallocker]

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁ – အတြဲ  (၃) အမွတ္ (၁၀) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁ – အတြဲ  (၃) အမွတ္ (၁၁) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁ – အတြဲ  (၃) အမွတ္ (၁၂) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁ – အတြဲ  (၃) အမွတ္ (၁၃) Download Here

[/sociallocker]

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

 

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

[sociallocker]ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁- အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)ွ Download Here

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) Download Here[/sociallocker]

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁ စုစည္းမႈ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

[sociallocker]ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) Download Here
ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁- အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) Download Here
ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) Download Here
ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄) Download Here
ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁ – အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅) Download Here[/sociallocker]

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။