မယားေျပာေတ့ာ တစ္ည (ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မယားေျပာေတ့ာ တစ္ည
ေရးသားသူ – ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္ (ခ်စ္မ်ွားရွင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္
ေရးသားသူ – ခ်စ္မ်ွားရွင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အခ်စ္၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူေၾကာက္မ်ားေသာအရည္အခ်င္း (ဆုျမတ္မြန္မြန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အခ်စ္၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူေၾကာက္မ်ားေသာအရည္အခ်င္း
ေရးသားသူ – ဆုျမတ္မြန္မြန္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္