ထိုမိန္းကေလးျပဳစားတက္သည္ (ရာဇဝင္ကို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ထိုမိန္းကေလးျပဳစားတက္သည္
ေရးသားသူ – ရာဇဝင္ကို
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ဥမၼာဒႏၱီနဲ႔ အာလာဒင္ဟိုက္ေဘာ့စ္ (ဝိဇၨာ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဥမၼာဒႏၱီနဲ႔ အာလာဒင္ဟိုက္ေဘာ့စ္
ေရးသားသူ – ၀ိဇၨာ
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

စကားေျပာေသာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား – ေက်ာ္ေဇယ်ာ(ပုသိမ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – စကားေျပာေသာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ေဇယ်ာ(ပုသိမ္)
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ ၊ က်န္းမာေရး

ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္ (တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္