ေအာင္ျမင္ေရး အေတြးအေခၚ ၅၀ (ခ်စ္၀င္းညြန္.)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေအာင္ျမင္ေရး အေတြးအေခၚ ၅၀
ေရးသားသူ – ခ်စ္၀င္းညြန္.
အမ်ိဳးအစား -

ေတာရိုင္းေျမ (ေက်ာ္ေအာင္) – ဒုတိယပိုင္း

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေတာရိုင္းေျမ
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ေအာင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္
မူရင္းစာေရးဆရာ – Mikhail Sholokhov
credit – nyisay.com

ေတာရိုင္းေျမ (ေက်ာ္ေအာင္) – ပထမပိုင္း

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေတာရိုင္းေျမ
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ေအာင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္
မူရင္းစာေရးဆရာ – Mikhail Sholokhov
credit – nyisay.com