1

သမထ ကမၼ႒ာန္း(၄၀)

Published by:

စာအုပ္အမည္- သမထ ကမၼ႒ာန္း(၄၀)
စာေရးဆရာအမည္- ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္မွ
Size- 372 KB
Download- http://pc.cd/oFdrtalK

 

ေပးပို႔သူ – မင္းသူရိန္

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – June ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – May ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – April ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – March ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

 

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – February ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

 

 

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁ စုစည္းမႈ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊေသြးဂ်ာနယ္ – January ၁၉၇၁
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – ေရႊေသြး ၊ ကာတြန္း

ကိုေက်ာ္ထူးဗလမွ လွဴဒါန္းသည္။

ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ

ေရးသားသူ – ဦးေအးေမာင္

အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး၊ အေတြးအေခၚ၊ ဗဟုသုတ –

File Size – 67.6 MB –

 

ေပးပို႔သူ – A.S. Paing