ပလႅင္ေပ်ာက္ကုန္းမွ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ (ၾတိစကၠ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပလႅင္ေပ်ာက္ကုန္းမွ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္
ေရးသားသူ – ၾတိစကၠ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အဆိပ္ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း (ခ်စ္ဦးညိဳ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အဆိပ္ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း
ေရးသားသူ – ခ်စ္ဦးညိဳ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

မနာတက္တဲ့အသည္း (ေမာင္လွမ်ိဳး(ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ))

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မနာတက္တဲ့အသည္း
ေရးသားသူ – ေမာင္လွမ်ိဳး(ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္