မုဆိုးပစ္တဲ့က်ား နတ္က်ားမဟုတ္ (မင္းရဲေက်ာ္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – မုဆိုးပစ္တဲ့က်ား နတ္က်ားမဟုတ္
ေရးသားသူ – မင္းရဲေက်ာ္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

 

 

သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္) စာစဥ္ ၆ မွ စာစဥ္ ၈ ထိ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

 

ပဲခူးရိုးမေက်ာက္ဂူၾကီးထဲက မပုတ္မသိုးေသးေသာ မင္းသမီးရုပ္အေလာင္း (အဘိုးျဖဴ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပဲခူးရိုးမေက်ာက္ဂူၾကီးထဲက မပုတ္မသိုးေသးေသာ မင္းသမီးရုပ္အေလာင္း
ေရးသားသူ – အဘိုးျဖဴ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္) – စာစဥ္ ၄ ၊ စာစဥ္ ၅

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

 

 

 

ေရႊအျမဴေတရုပ္စံုမဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၉၆ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၄

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊအျမဴေတရုပ္စံုမဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၉၆ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၄
အမ်ိဳးအစား – မဂၢဇင္း

လူမွုကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား (ပုည ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – လူမွုကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား
ေရးသားသူ – ပုည ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္း

လူမွုကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား (ပုည ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္း) Download Here