ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ေကာက္ရထားသည္ (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ေကာက္ရထားသည္
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

“လ”ကိုစားသည့္ဗိုင္းရပ္စ္”ေန” (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – “လ”ကိုစားသည့္ဗိုင္းရပ္စ္”ေန”
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

အီဂ်စ္နဲ႔အဂၤလန္ ႏိုင္ငံျခားကို ေမာင္သြားထားေလမလား (ခ်စ္ဦးညိဳ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အီဂ်စ္နဲ႔အဂၤလန္ ႏိုင္ငံျခားကို ေမာင္သြားထားေလမလား
ေရးသားသူ – ခ်စ္ဦးညိဳ
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ထိုမိန္းကေလးျပဳစားတက္သည္ (ရာဇဝင္ကို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ထိုမိန္းကေလးျပဳစားတက္သည္
ေရးသားသူ – ရာဇဝင္ကို
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္