ေခါင္းေလာင္းသံ ႏွင့္ ေသြးနိမိတ္ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္) – စာစဥ္ ၁ မွ စာစဥ္ ၄ ထိ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေခါင္းေလာင္းသံ ႏွင့္ ေသြးနိမိတ္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

Continue reading

ေမွာ္၀င္ပတၱျမားၾကီးရဲ. ၀ိညာဥ္ (ဂမၻီရေမာင္ေရႊ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေမွာ္၀င္ပတၱျမားၾကီးရဲ. ၀ိညာဥ္
ေရးသားသူ – ဂမၻီရေမာင္ေရႊ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ကၽြန္ေတာ္၏ဓာတ္တိုင္ (ဗ်ဴး ၊ ကာတြန္း၀ိဇၨာ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္၏ဓာတ္တိုင္
ေရးသားသူ – ဗ်ဴး ၊ ကာတြန္း၀ိဇၨာ
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ရုပ္ျပ

ပင္းဒယ ေရႊဥမင္ေစတီ ႏွင့္ ပင္းဒယဂူသမိုင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၊ သိန္းသန္းထြန္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပင္းဒယ ေရႊဥမင္ေစတီ ႏွင့္ ပင္းဒယဂူသမိုင္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၊ သိန္းသန္းထြန္း
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း

မွန္ကန္ေသာဘ၀အျမင္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္း(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မွန္ကန္ေသာဘ၀အျမင္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္း
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး ၊ ေဆာင္းပါး